Stowarzyszenie "Wartościowa Książka"


Dodaj komentarz

Narodziny i geneza powstania.

Dnia 6 lipca 2016 r. w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starostwa Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego zarejestrowane zostało Stowarzyszenie „Wartościowa Książka”.

Geneza powstania niniejszego stowarzyszenia wiąże się z chęcią popularyzacji czytelnictwa Wartościowych Książek. W rozumieniu członków założycieli są to takie publikacje, które wnoszą pozytywne wartości do ludzkiego życia, przyczyniają się do szerzenia wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, podnoszą świadomość egzystencjalną, zdrowotną, ekologiczną, przyczyniają się do harmonijnego współistnienia wszystkich istot żyjących. Słowem- książki na medal. Złoty medal!

W związku z powagą przedsięwzięcia i potrzebami współczesnego świata terenem działania stowarzyszenia objęty jest obszar całej Polski, ze szczególnym uwzględnianiem Gminy Drawsko w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim. Tam też, w samym sercu Puszczy Noteckiej, mieści się siedziba naszej organizacji. Poniżej szczegóły, tj. Regulamin Stowarzyszenia „Wartościowa Książka”:

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę ,,WARTOŚCIOWA KSIĄŻKA”, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2015 r., poz. 1393, 1923) oraz niniejszego regulaminu.
4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
7. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia pełni starosta Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski, a w szczególności gmina Drawsko w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia są Kwiejce Nowe w gminie Drawsko, powiat czarnkowsko- trzcianecki.

II. Cel i środki działania.

§ 4

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Popularyzacja czytelnictwa Wartościowych Książek. W rozumieniu Stowarzyszenia są to takie książki, które wnoszą pozytywne wartości do ludzkiego życia, przyczyniają się do szerzenia wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, podnoszą świadomość egzystencjalną, zdrowotną, ekologiczną, przyczyniają się do harmonijnego współistnienia wszystkich istot żyjących. O zaliczeniu książki do kategorii książek wartościowych decydują jednomyślnie członkowie założyciele.
2. Umożliwienie dostępu do Wartościowej Książki dla osób o niskim uposażeniu, w szczególności dla osób z terenów wiejskich oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Rozwijanie umiejętności czytelniczych (szybkie czytanie ze zrozumieniem treści).
4. Promocja twórczości intelektualnej, kulturalnej i artystycznej związanej z Wartościową Książką.
5. Inspirowanie do twórczych działań w zakresie wcielania w życie treści zawartych w Wartościowych Książkach.
6. Kultywowanie i zachowanie tradycji przodków, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie patriotyzmu, rozwój świadomości narodowej, globalnej, obywatelskiej i kulturowej.
7. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz poszanowania godności każdego człowieka.
8. Działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i roślin oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
9. Działalności na rzecz przywrócenia Energii Miłości w Rodzinach.
10. Pobudzanie samodzielności i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Otrzymywanie książek od osób fizycznych, Wydawnictw i innych osób prawnych.
2. Zakup książek po preferencyjnych cenach.
3. Rozdawnictwo książek na rzecz Społeczeństwa.
4. Dostarczanie Wartościowych Książek do bibliotek publicznych.
5. Wymianę doświadczeń i poglądów.
6. Organizowanie spotkań z autorami oraz akcji promocyjnych Wartościowej Książki, seminariów, konferencji, wykładów, zjazdów, warsztatów, spotkań, prezentacji, szkoleń, kursów, konkursów, imprez kulturalnych i edukacyjnych propagujących cele Stowarzyszenia.
7. Współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą o podobnych celach działania.
8. Współpraca z organami władzy publicznej, prasą, mediami oraz innymi środkami masowego przekazu, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi.
9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i kulturalnej.
10. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych.
11. Tworzenie placówek naukowo – badawczych i oświatowych.
12. Inicjowanie działań i programów ekologicznych.
13. Zagospodarowywanie nieruchomości pozostających w posiadaniu Stowarzyszenia zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego.

III. Władze Stowarzyszenia.

§ 6

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 7

1. Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Członków należą w szczególności:

a) wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
c) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

§ 8

Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 9

Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 10

Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 11

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 12

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

IV. Członkostwo.

§ 13

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

2. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków.

§ 14

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

§ 15

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,
c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,
d) dbanie o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 16

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela,
b) wykluczenia przez Zebranie Członków:
– z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Zebrania Członków,
– z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
– z powodu nie płacenia składek za okres 2 lat,
– na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia.

§ 17

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz dotacji.

§ 18

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 19

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętej w trybie § 9 regulaminu.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

KONIEC